Confetti per Mail

Kant en klare kinderfeestjes voor thuis

Confetti per Mail

Algemene voorwaarden Confetti per Mail

Confetti per Mail levert producten aan consumenten en aan bedrijven. Beiden hebben hun eigen algemene voorwaarden. 

Direct naar:

Algemene voorwaarden voor consumenten 

Algemene voorwaarden voor bedrijven  

Algemene voorwaarden consumenten
Confetti per Mail (februari 2023)

 1. Definities 
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod en de overeenkomst 
 5. Herroepingsrecht en retourneren 
 6. Prijs en kortingen
 7. Betaling, levering 
 8. Klachten 
 9. Overmacht
 10. Aansprakelijkheid 
 11. Intellectueel eigendom 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Ondernemer : Confetti per Mail 

Consument : Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer. 

Product: Alle producten en activiteiten die Confetti per Mail verkoopt. 

Herroepingsrecht : De mogelijkheid voor een consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst met de ondernemer. 

Bedenktijd : De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

2. Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Confetti per Mail

Handelsnaam: Confetti per Mail 

Vestigingsadres: Jan de Wijsestraat 15, Ulvenhout (geen bezoekadres)

E-mailadres: info@confettipermail.nl 

KvK-nummer: 83226257

BTW- nummer : NL862779406B01

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Confetti per Mail (hierna te noemen de ondernemer) en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website van de ondernemer. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

4. Het aanbod en de overeenkomst

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten en is te lezen op de website van de ondernemer. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

Indien de consument een product koopt, bestaat dit uit twee onderdelen: Een uitgebreide (digitale) omschrijving van de voorbereiding en voor één dag toegang tot de bijbehorende website van het gekochte product.  Voor de toegang tot de website dient de consument zelf een datum op te geven en een toegangscode aan te vragen bij de ondernemer. Dit geschiedt tijdig en wel minstens 2 werkdagen voor de consument de gekochte activiteit wil uitvoeren. De opgegeven datum mag niet meer dan 365 dagen na de aankoop van het product zijn.  

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer heeft aanvaard door middel van een aankoop/betaling én daarvan een bevestiging in de mail heeft ontvangen van de ondernemer. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

5. Herroepingsrecht en retourneren

5.1  Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal gekochte en verzonden informatie over producten retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.  Op digitale producten heeft de consument dus geen herroepingsrecht. 

5.2 Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen een redelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht). Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en het niet gebruiken. De consument zal het product tijdens de bedenktijd alleen zo uitpakken of gebruiken om vast te stellen of de aard, de kenmerken en werking van het product aan zijn verwachtingen voldoen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Als de consument al een toegangscode voor een dag heeft aangevraagd die bij het fysieke product hoort, kan de consument het artikel niet meer na de aangevraagde datum retour sturen. Ondernemer neemt dan aan dat het fysieke product gebruikt is voor het feestje.   

5.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en fysiek geleverde producten van ondernemer wil retourneren dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen en voor de datum van het kinderfeestje. Hij kan dit doen door een mail te sturen naar info@confettipermail.nl . In deze mail geeft de consument aan wat hij gaat terug sturen en eventueel de reden. Hierna zal ondernemer via de mail de juiste retourgegevens toesturen. Na het melden via de mail, zal de consument het artikel binnen 14 dagen retour sturen. De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn voor de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument. Ondernemer zal na ontvangst van de mail en de geretourneerde spullen een ontvangstbevestiging versturen. De aankoopprijs van alle op tijd geretourneerde en onbeschadigde en ongebruikte producten in originele verpakking zal, exclusief verzendkosten die de ondernemer gemaakt heeft, worden teruggestort op de bankrekening van de consument. Let op: de kosten voor verzending (en eventueel verzekering) van retour gezonden spullen zijn voor de consument.

6. Prijs en kortingen

De prijzen in het aanbod van de ondernemer zijn in Euro. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt door ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij een typefout is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.   

Ondernemer behoudt zich het recht voor om een kortingsactie op elk moment te beëindigen of aan te passen. 

7. Betaling en levering

De consument betaalt de ondernemer via iDeal of Bancontact. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is.  De vermelde leveringstermijnen op de website zijn indicatief. Aan de genoemde termijn en kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De consument is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het e-mailadres en eventueel fysiek adres waarop de levering mag plaatsvinden. 

De informatie over de gekochte producten bestaan uit digitale documenten en worden via de mail verzonden.  Na aankoop van een product, zal de consument apart, via de mail een toegangscode aanvragen. Met deze toegangscode heeft de consument één dag toegang tot de bijbehorende website. Deze toegangscode kan worden aangevraagd voor een datum die minimaal 2 werkdagen na aankoop en maximaal 365 kalenderdagen na aankoop van het product is. 

Levertijd fysieke producten:

Eventuele extra bestelde fysieke artikelen verstuurt ondernemer via de post. Ondernemer probeert fysieke producten zo snel mogelijk via de post naar de consument te sturen. Ondernemer hanteert hierbij een levertijd van  2 tot 3 werkdagen. In drukkere periodes kan de pakketdienst soms een extra dag nodig hebben om te bezorgen. Let op: De bezorgdiensten waar ondernemer mee werkt, leveren niet op zondagen en maandagen.

8. Klachten

Indien een consument een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst moet hij deze binnen één maand nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk indienen bij de ondernemer. Ondernemer zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen een redelijke termijn gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten. 

9. Overmacht

De ondernemer kan de uitvoering van de overeenkomst uitstellen of ontbinden in geval van overmacht.  De ondernemer hoeft in dat geval ook geen schadevergoeding te betalen aan de consument.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. 

10. Aansprakelijkheid

De consument die een product bij ondernemer heeft besteld is zelf verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit. Ondernemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de producten, draaiboeken en toegangscodes. De consument is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de activiteiten.  

11. Intellectueel eigendom

De geleverde draaiboeken en toegangscodes zijn alleen voor eigen particulier gebruik. Het is niet toegestaan de draaiboeken en toegangscodes door te verkopen, te dupliceren of te verstrekken aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van ondernemer. Ook is het niet toegestaan de draaiboeken en toegangscode(s) te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken door grote groepen zoals scholen, verenigingen en kinderdagverblijven zonder dat ondernemer daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Algemene voorwaarden bedrijven
Confetti per Mail (februari 2024)

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod en de overeenkomst
 5. Herroepingsrecht en retourneren
 6. Prijs en kortingen
 7. Betaling, levering
 8. Klachten
 9. Overmacht
 10. Aansprakelijkheid
 11. Intellectueel eigendom

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer : Confetti per mail

Bedrijf : Een persoon of bedrijf dat handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Herroepingsrecht : De mogelijkheid voor het bedrijf om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst met de ondernemer.

Bedenktijd : De termijn waarbinnen het bedrijf gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Algemene Voorwaarden : De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer voor levering aan bedrijven.

Intellectueel eigendom: Alle eigendomsrechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten van Confetti per Mail. 

2. Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Confetti per Mail

Handelsnaam: Confetti per Mail 

Vestigingsadres: Jan de Wijsestraat 15, Ulvenhout (geen bezoekadres)

E-mailadres: info@confettipermail.nl 

KvK-nummer: 83226257

BTW- nummer : NL862779406B01

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Confetti per mail (hierna te noemen de ondernemer) en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en een bedrijf. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het bedrijf beschikbaar gesteld via de website van de ondernemer. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en een bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien het bedrijf in het buitenland is geregistreerd.

4. Het aanbod en de overeenkomst

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten en is te lezen op de website van de ondernemer, of in een exclusieve offerte van de ondernemer aan bedrijf. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door bedrijf mogelijk te maken.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het bedrijf het aanbod van de ondernemer heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging en betaling aan de ondernemer. Indien samen overeengekomen kan een schriftelijke bevestiging van het aanbod en afspraken over betaling ook voldoen. Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

De ondernemer garandeert de service en ondersteuning, behorende bij het product, tot minimaal 365 dagen na aankoop van het product door bedrijf. 

5. Herroepingsrecht en retourneren

5.1 Bij de aankoop van fysieke producten heeft het bedrijf de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen een redelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht). Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het bedrijf het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal het bedrijf zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het bedrijf zal het product tijdens de bedenktijd alleen zo uitpakken of gebruiken om vast te stellen of de aard, de kenmerken en werking van het product aan zijn verwachtingen voldoen. Het uitgangspunt is hierbij dat de bedrijf het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.2 Als het bedrijf gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en fysiek geleverde producten van ondernemer wil retourneren. Dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Hij kan dit doen door een mail te sturen naar info@confettipermail.nl . Na het melden zal het bedrijf het artikel retour sturen, alles binnen de 14 dagen vanaf de ontvangst van het artikel (zie lid 5.1). De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn voor het bedrijf. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij het bedrijf. Ondernemer zal na ontvangt van de mail en de geroutineerde spullen een ontvangstbevestiging versturen. Het reeds betaalde bedrag van alle op tijd geretourneerde en onbeschadigde producten in originele verpakking zullen worden terug gestort op de bankrekening van het bedrijf. Let op, de kosten voor verzending (en eventueel verzekering) van retour gezonden spullen zijn voor het bedrijf. 

6. Prijs en kortingen

De prijzen in het aanbod van de ondernemer zijn in Euro. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt door ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij een typefout is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Ondernemer behoudt zich het recht voor om een kortingsactie op elk moment te beëindigen of aan te passen.

7. Betaling en levering

Het bedrijf betaalt de ondernemer via overschrijving naar bankrekening of iDeal. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn indicatief. Aan de genoemde termijn en kan het bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft het bedrijf geen recht op schadevergoeding.  

Na aankoop van een kinderfeestjespakket, zal het bedrijf de bestelde fysieke artikelen via een postpakket van de ondernemer ontvangen. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het fysieke adres waarop de levering mag plaatsvinden.

8. Klachten

Indien een bedrijf een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst moet hij deze binnen één maand nadat het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk indienen bij de ondernemer. Ondernemer zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen een redelijke termijn gecommuniceerd waarbinnen het bedrijf het antwoord kan verwachten.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. De ondernemer kan de uitvoering van de overeenkomst uitstellen of ontbinden in geval van overmacht. De ondernemer hoeft in dat geval ook geen schadevergoeding te betalen aan het bedrijf. Ook klachten die te maken hebben met overmacht kunnen niet aan ondernemer worden toegerekend. 

10. Aansprakelijkheid

Het bedrijf dat een kinderfeestje van ondernemer organiseert, is zelf verantwoordelijk voor het verloop en veiligheid van de activiteit. Ondernemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de producten van ondernemer. Het bedrijf is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers tijdens het gebruik van de producten van ondernemer. 

11. Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van alle producten van ondernemer blijft te allen tijde van de ondernemer, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

De geleverde kinderfeestjes pakketten en bijlagen zijn alleen voor gebruik in/bij het bedrijf. Het is niet toegestaan de kinderfeestjes en bijlagen te dupliceren door bedrijf zonder vooraf schriftelijke toestemming van ondernemer. Het is ook niet toegestaan om de pakketten aan consumenten door te verkopen voor eigen gebruik thuis zonder vooraf schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Iedere ander gebruik van de producten van ondernemer door bedrijf anders dan in de oorspronkelijke overeenkomst afgesproken, is niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van de ondernemer.