Algemene voorwaarden
Confetti per Mail (juli 2021)

 1. Definities 
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod en de overeenkomst 
 5. Herroepingsrecht en retourneren 
 6. Prijs en kortingen
 7. Betaling, levering 
 8. Klachten 
 9. Overmacht
 10. Aansprakelijkheid 
 11. Intellectueel eigendom 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Ondernemer : Confetti per mail 

Consument : Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer. 

Herroepingsrecht : De mogelijkheid voor een consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst met de ondernemer. 

Bedenktijd : De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

2. Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Confetti per Mail

Handelsnaam: Confetti per Mail 

Vestigingsadres: Julianalaan 3, Ulvenhout 

E-mailadres: info@confettipermail.nl 

KvK-nummer: 83226257

BTW- nummer : NL862779406B01

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Confetti per Mail (hierna te noemen de ondernemer) en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website van de ondernemer. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

4. Het aanbod en de overeenkomst

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten en is te lezen op de website van de ondernemer. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

Indien de consument een kinderfeestje koopt, bestaat dit uit twee onderdelen: Een uitgebreide (digitale) omschrijving van de voorbereiding en voor één dag toegang tot de bijbehorende website van het gekochte kinderfeestje.  Voor de toegang tot de website dient de consument zelf een datum op te geven en een toegangscode aan te vragen bij de ondernemer. Dit geschiedt tijdig en wel minstens 2 werkdagen voor het feest. De opgegeven datum mag niet meer dan 365 dagen na de aankoop van het kinderfeestje zijn.  

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer heeft aanvaard door middel van een aankoop/betaling én daarvan een bevestiging in de mail heeft ontvangen van de ondernemer. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding nog niet door ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst

5. Herroepingsrecht en retourneren

5.1  Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal gekochte en verzonden informatie over kinderfeestjes retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.  Op digitale producten van kinderfeestjes heeft de consument dus geen herroepingsrecht. 

5.2 Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen een redelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht). Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product tijdens de bedenktijd alleen zo uitpakken of gebruiken om vast te stellen of de aard, de kenmerken en werking van het product aan zijn verwachtingen voldoen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

5.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en fysiek geleverde producten van ondernemer wil retourneren. Dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Hij kan dit doen door een mail te sturen naar info@confettipermail.nl . Na het melden zal de consument het artikel retour sturen, alles binnen de 14 dagen vanaf de ontvangst van het artikel (zie lid 5.2). De verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn voor de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument. Ondernemer zal na ontvangt van de mail en de geroutineerde spullen een ontvangstbevestiging versturen. De aankoopprijs van alle op tijd geretourneerde en onbeschadigde producten in originele verpakking zal worden teruggestort op de bankrekening van de consument. Let op: de kosten voor verzending (en eventueel verzekering) van retour gezonden spullen zijn voor de consument. 

6. Prijs en kortingen

De prijzen in het aanbod van de ondernemer zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt door ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij een typefout is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.   

Ondernemer behoudt zich het recht voor om een kortingsactie op elk moment te beëindigen of aan te passen. 

7. Betaling en levering

De consument betaalt de ondernemer via overschrijving naar bankrekening of Ideal. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is.  De vermelde leveringstermijnen op de website zijn indicatief. Aan de genoemde termijn en kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De consument is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het e-mailadres waarop de levering mag plaatsvinden. 

De informatie over de gekochte kinderfeestjes bestaan uit digitale documenten en worden via de mail verzonden.  Na aankoop van een kinderfeestje, zal de consument apart, via de mail een toegangscode aanvragen. Met deze toegangscode heeft de consument één dag toegang tot de website van het kinderfeestje. Deze toegangscode kan worden aangevraagd voor een datum die minimaal 2 werkdagen na aanvraag en maximaal 365 kalenderdagen na aankoop van het kinderfeestje is. Eventuele extra bestelde fysieke artikelen verstuurt ondernemer via de post.  

8. Klachten

Indien een consument een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst moet hij deze binnen één maand nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk indienen bij de ondernemer. Ondernemer zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen een redelijke termijn gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten. 

9. Overmacht

De ondernemer kan de uitvoering van de overeenkomst uitstellen of ontbinden in geval van overmacht.  De ondernemer hoeft in dat geval ook geen schadevergoeding te betalen aan de consument.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. 

10. Aansprakelijkheid

De consument die een kinderfeestje bij ondernemer heeft besteld is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. Ondernemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de feestjes draaiboeken en toegangscodes. De consument is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het feestje.  

11. Intellectueel eigendom

De geleverde draaiboeken en toegangscodes zijn alleen voor eigen particulier gebruik. Het is niet toegestaan de draaiboeken en toegangscodes door te verkopen, te dupliceren of te verstrekken aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van ondernemer. Ook is het niet toegestaan de draaiboeken en toegangscode(s) te gebruiken voor commerciële doeleinden of te gebruiken door grote groepen zoals scholen, verenigingen en kinderdagverblijven zonder dat ondernemer daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.